Bu yazı, Öğretmen Dünyası’nın  Mayıs 2004 tarihli 293. sayısında yayımlanmıştır.

 

Güncel  gezi dosyasına aşağıdaki adresten ulaşılabilir. Söz konusu sayfada okul gezileri ile ilgili tüm bilgi ve belgeler yer almaktadır.

http://www.huseyincanerik.com/index.php/yazilar/gezi

ÖZET 

Bu yazının amacı, okul gezilerinin, eğitim ve öğretimdeki önemine dikkat çekmektir. Geziler,  öğrencilere  ulusal  tarih bilinci,  ulus, yurt ve  doğa sevgisi kazandırmada  önemli roller oynamaktadır.   Eğitici Çalışmalar  Yönetmeliği’nin, Milli Eğitim Temel Kanunu’yla çelişen  maddeleri, ezberci eğitime ve derslerin ancak  kapalı alanlarda işlenebileceği  düşüncesine neden olmaktadır. Öğretmenler ve okul yöneticilerinin geziye hazırlık  sürecine yer verilen yazıda, ayrıca, nerelere ve nasıl  gezi düzenleneceği  belirtilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Okul gezisi, müze, ören yeri, anıt;  İlköğretim, Lise ve Dengi   Okullar  Eğitici Çalışmalar  Yönetmeliği; 1739  sayılı  Milli Eğitim Temel Kanunu.

GİRİŞ

Gezi,  sadece öğretmeni değil,  okul yöneticilerini  de  ‘ürkütür’.  Bürokratik işlemler yıldırmıştır eğitimcileri.  Uzayıp  giden yazışmalar   ve   bin bir türlü  zorluk,  okul gezilerini  engellemektedir.  Bu engellemeler,    eğitimde geziye yer olup olmadığı sorusunu da doğal olarak akla  getirmektedir.

Öğretmenler  sıkıntılı,  okul yöneticileri sıkıntılı.  Ya ana babalar?  Onların sıkıntısı daha büyük. Çünkü gezi, onlar için  hesapta olmayan masraf demektir. Yol, barınma ve beslenme için para bulunacak ki,  çocuk geziye katılabilsin. Oysa Anayasa’ya göre,  ilköğretim  devlet okullarında  parasız ve  zorunludur. Okul gezisi, eğitimin bir parçası olduğuna göre,  özellikle ilköğretim öğrencilerinin  bu haktan ücretsiz yararlanmaları gerekmez mi?

Çocuklarımıza Çanakkale’yi,  ilk TBMM binasını,  Anıtkabir’i,  müzeleri gezdirmeden bu ülkeyi nasıl sevdireceğiz? Ulusal  tarih bilinci, sadece sınıflarda mı kazandırılacak öğrencilere? Yeni kuşaklar, büyük ve köklü  geçmişi olan bir ulusun  bireyi olduğunu nasıl kavrayacak? 

Gezi, aynı zamanda öğrenciyi sosyalleştirir. El ele tutuşarak kır gezisine çıkan  çocuklar...    Sofrada kurulan dostluklar,  paylaşılan yiyecekler...  Oyunlarla  büyüyüp gelişen  arkadaşlıklar... 

            Gezi, okulu sevdirmenin, eğitimi zevkli hale getirmenin  etkili   bir aracıdır. 

0
0
0
s2sdefault

Bu yazı, Öğretmen Dünyası’nın  Temmuz 2006  tarihli 319. sayısında yayımlanmıştır.

  

ÖZET

Millî Eğitim Bakanlığı, Okul-Aile  Birliği Yönetmeliği’ni  değiştirdi.  Yeni  yönetmelikle, aile  birliklerine, okulların  yapım, onarım,  araç-gereç vb.  ihtiyaçlarını  karşılama,  il ve  ilçe  millî eğitim  müdürlüklerinin bütçelerine  katkıda bulunma yükümlülüğü getirilmiştir. Aile  birliklerini,  birer ticarî   işletmeye çevirmeyi  amaçlayan yönetmelikle,  okullar    çıkar  çatışmalarının  ve   mafya  hesaplaşmalarının odağı   yapılmaktadır. Okulların ‘sivil toplum’  örgütleriyle   ilişki  kurmaları,  eğitimin finansmanında  devlet  kaynaklarının esas alınmaması,  öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde merkezî denetimi  zayıflatacaktır. Öğretim  Birliği Yasası’na   aykırı olan bu  durum,  eğitimi,  kaçınılmaz  olarak,    yerel müdahalelere açık  hâle getirecektir. 

 

GİRİŞ

Millî Eğitim  Bakanlığı (MEB),  Okul-Aile  Birliği  Yönetmeliği’ni  değiştirdi. Yeni yönetmelik,  31.05.2005 tarih ve  25831  sayılı Resmî   Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  girdi (MEB, 2005).    1983  yılından  beri  uygulanan   Okul -Aile  Birliği  Yönetmeliği yürürlükten  kaldırıldı (MEB, 1983). 

MEB,   son  yıllarda   çok  sayıda yasa  ve   yönetmeliği  değiştirdi.  Millî Eğitim  mevzuatında  yapılan  değişikliklerin  birçoğu  kritik  öneme  sahiptir. Kamuoyunda  yeterince  irdelenmeyen değişikliklerin  bir  kısmı     ulusal  eğitim  açısından  büyük  sakıncalar içermektedir.      Okul-Aile  Birliği  Yönetmeliği’nde   yer  alan  bazı maddeler de  bu  kapsamda  değerlendirilmektedir.  MEB’in,  eski  yönetmeliği  neden  yürürlükten  kaldırdığını  anlamak  için,   yeni  ve eski  yönetmeliklerin  birlikte ele alınması  gerekmektedir.

0
0
0
s2sdefault

Ders kitapları,  Millî  Eğitim Bakanlığı  Ders  Kitapları  YönetmeliğiDers  Kitaplarında  Aranacak  Nitelikler  ile  Yayın  Evlerinde  Aranacak  Şartlar, Ders Kitaplarının  Hazırlanması, İncelenmesi,  Değerlendirilmesi  ve  Eğitim  Araçlarının  Seçimine  İlişkin  Yönerge’de belirtilen  hükümlere uygun  olarak  hazırlanır (MEB, 1995).  

            Söz konusu  yönetmeliğe  göre, ders kitapları; Anayasa  ve  kanunlara  aykırı    hususları ve   reklam  niteliğindeki ögeleri  içermez,    temel  insan  haklarına  aykırılık  taşımaz; cinsiyet,  ırk,  din, dil,  renk,  siyasî  düşünce, felsefî  inanç, mezhep  vb.  ayrımcılık  içermez,  bilimsel  ilke  ve  yöntemlere  uygun olarak  hazırlanır. Ders kitapları, 1739   sayılı  Millî  Eğitim Temel  Kanunu’nda   yer  alan  Türk  Millî  Eğitiminin Genel  Amaçlarında   belirtilen “Atatürk   İnkılâp  ve İlkelerine  ve  Anayasada  ifadesini  bulan  Atatürk  Milliyetçiliğine  bağlı; ailesini,  vatanını,  milletini  seven  ve daima  yüceltmeye  çalışan;  insan  haklarına  ve Anayasanın  başlangıcındaki  temel  ilkelere  dayanan  demokratik, lâik  ve  sosyal  bir  hukuk  devleti  olan  Türkiye  Cumhuriyeti’ne  karşı  görev  ve  sorumluluklarını  bilen  ve  bunları  davranış  hâline getirmiş  yurttaşlar  olarak  yetiştirmek” hükmüne  ve    Türk Millî  Eğitiminin  Temel  İlkelerine  uygun olarak  hazırlanır.         

            2005-2006  eğitim-öğretim  yılından  itibaren    beş yıl  süreyle  okutulacak  olan öğretmen  kılavuz,  öğrenci çalışma  ve  ders  kitaplarını   kapsayan  incelemede, Millî  Eğitim  Bakanlığının   ölçütleri  belirleyici  olmuştur.   Kitapların dil  ve  yazım yönünden  incelenmesinde Türk  Dil  Kurumu İmlâ  Kılavuzu   esas  alınmıştır.

            Öğretmen  kılavuz kitabı, ders  ve öğrenci  çalışma  kitaplarını da kapsadığından  dolayı, karışıklığa    yol açmamak  için,   kılavuz kitabın  sayfa  numaraları  belirtilmiştir.    Bu  nedenle, özel  olarak  belirtilmeyen ve  cümle  sonlarında  verilen  sayfa  numaraları   öğretmen kılavuz  kitabına  aittir. Ders ve  öğrenci çalışma  kitaplarına  ait  sayfa  numaraları  özel  olarak  belirtilmiştir.  Kitaplardan  aynen alınan ve  tırnak  içinde  belirtilen  cümlelerdeki  dil  ve  yazım   yanlışlarına  dokunulmamıştır. 

          

0
0
0
s2sdefault