ATATÜRK’Ü LİDERLİĞE HAZIRLAYAN KOŞULLAR VE ATATÜRK’ÜN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ

 

Hüseyin CANERİK

09  11  09  104

Hatice DAĞTEKİN

09 11.09 109

DERS ÖDEVİ

EYS 501 Liderlik ve Çatışma Yönetimi

Dr. Mustafa FARSAKOĞLU

İstanbul

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

EYD Tezli YL Programı

Kasım 2009

ÖZET

Bu çalışmayla, Cumhuriyet Devriminin önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü liderliğe hazırlayan koşulların irdelenmesi ve Atatürk’ün liderlik özelliklerine ışık tutulması amaçlanmıştır.  Çalışmada, Osmanlı İmparatorluğu’nun özellikle 20. yüzyılın başında geçirdiği ekonomik ve siyasal krizlerin ülkeyi parçalanma noktasına getirmesi, İstanbul Hükûmeti’nin emperyalist işgale tepkisiz kalması ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı boğmak amacıyla işgal güçleriyle iş birliği yapmasının, Mustafa Kemal’de, ülkenin birlik ve bütünlüğünün İmparatorluğu yaşatmakla değil ancak savaşla sağlanabileceği düşüncesinin oluşmasına yol açtığı ve liderlik potansiyelinin açığa çıkmasında bu olguların etkili olduğu değerlendirilmektedir. Mazlum ulusların bağımsızlık mücadelelerine esin kaynağı olan Kurtuluş Savaşı’nın ve Cumhuriyet Devrimi’nin önderi, Altı Ok’un mimarı Mustafa Kemal ulusun öz gücüne güvenen, devrimci, aydın, ulusalcı, birleştirici, bağımsızlıkçı, laik, örgütçü nitelikleriyle mazlumlar dünyasında ezilenlerin önünü aydınlatan meşale, Türkiye’nin, karanlığa ve sömürüye karşı direnen uluslara eşsiz bir armağanıdır.       

  Anahtar Sözcükler: Lider, Bağımsızlık,  Ulusal Kurtuluş Savaşı

 

 İÇİNDEKİLER

 GİRİŞ

1.ATATÜRK’Ü LİDERLİĞE HAZIRLAYAN KOŞULLAR

1.1. 20. Yüzyılın Başında Osmanlı İmparatorluğu

1.2. Ömrünü Tamamlayan Feodal İmparatorluk

1.3. Milletin ve Vatanın Bütünlüğünü Korumak İçin Savaşma Zorunluluğu

2. ATATÜRK’ÜN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ

2.1. Gericiliğe Ödün Vermeyen Kararlılık

2.2.Milletin Özgücüne Güven

2.3.Örgütçülük

2.4.Devrimcilik

2.5. Halkçılık

2.6. Problem Çözücü Olma

2.7.  Etkili ve Doğru Karar Verebilme

2.8.  Öngörü Yeteneği

2.9.  Gerçekçilik

2.10. Akılcılık ve Bilim Tutkusu

2.11. Laiklik

2.12. Aydın Devlet Adamı

TARTIŞMA

SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKÇA

 

GİRİŞ

İngilizce kökenli leader sözcüğünden dilimize uyarlanan lider, sözlüklerde şöyle tanımlanmaktadır: “1.Önder, şef. 2. Bir partinin veya bir kuruluşun en üst düzeyde yönetimiyle görevli kimse.”  (TDK,  2005). “Önder, baş, siyasal parti, sendika, … herhangi bir toplumsal örgüt ya da hareketin yöneticisi.”  (Aşukin ve ark., 1979).

Atatürk, ezilenleri emperyalizme karşı ayaklandıran devrimci bir liderdir. Kitleleri seferber etmedeki olağanüstü başarısı ancak  devrimciliği ile açıklanabilir. Kitleleri büyük tarihsel dönüşümün öznesi yapmayı başaran Atatürk, gerçek bir  lider ve halk önderidir.

0
0
0
s2sdefault

 

Hüseyin CANERİK

09 11 09 104

 

 

DERS ÖDEVİ

EYZ  503 Eğitimde Örgütsel Gelişme

Yrd. Doç. Dr. Mürşide ÖZGELDİ

 

 

İstanbul

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

EYD Tezli YL Programı

Kasım 2009

 

 

ÖZET

Bu çalışmayla, yaratıcılık ve yaratıcılık eğitimi konusunun irdelenmesi amaçlanmaktadır. Ülkemiz eğitim kurumlarında yaratıcılık eğitiminin ilke ve yöntemlerinin ele alındığı araştırmanın sınırlarını ilköğretim okulları oluşturmaktadır. Çalışmada ilköğretim Türkçe, Görsel Sanatlar,  Beden Eğitimi,  Müzik dersleri yaratıcılık eğitimi kapsamında değerlendirilmekte, ilköğretim programlarının yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuatında yaratıcılık olgusuna nasıl yer verildiği sorusuna yanıt aranmaktadır.

  

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

1.YARATICILIK

1.1. Yaratıcılık Kavramı

1.2 Yaratıcılık ve Kişilik Özellikleri

2. İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YARATICILIK

2.1.Türkçe Programı
2. 2. Görsel Sanatlar Programı 

2.3. Müzik Programı

2.4. Beden Eğitim Programı

3. MEB MEVZUATINDA YARATICILIK

3.1. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

3.2. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

3.3. İlk ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

4. YARATICILIKLA İLGİLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

4.1.  Yaratıcılık ve Zekâ

4.2. Yaratıcılık ve Cinsiyet

4.3. Yaratıcılık ve Yaş

5. YARATICILIK EĞİTİMİ

6. YARATICILIĞI ENGELLEYEN ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ

 

TARTIŞMA

 

Sonuç ve Öneriler

 

Ek

 

Kaynakça

 

 GİRİŞ

Yaratıcılık kavramının sanatla birlikte anıldığı gözlenmektedir.  Bu durum, sanatın, yaratıcılık ürünü oluşundan dolayı doğal karşılanmaktadır. İnsanı, doğayı tanıma ve değiştirme sürecinde sanatın, diğer bir ifadeyle yaratıcılığın, işlevi son derece önemlidir. Yaratıcılık özgün, sıra dışı, alışılagelenden farklı yol ya da yöntem biçiminde adlandırılabilir. Yaşamda karşılaşılan sorunlara farklı ve özgün çözümler üretme sürecinde geliştirilen düşünce,  yöntem ve teknikler yaratıcılık kapsamında görülmektedir.  

Alet yapabilme yeteneğine sahip  tek varlık olan insanın hayallerini besleyen maddi bir altyapının  dikkate alınması gerektiği açıktır. Hayallere doğaüstü bir işlev yüklenmesi bilimsel bir değer ifade etmemektedir. Yaşamdan, gerçeklerden ve toplumdan kopuk bir hayal sürecinin yaratıcılıkla ilgili olamayacağı değerlendirilmektedir. İnsana yön veren tutum ve davranışların kaynağında sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel zemin yatmaktadır. Bilimsel dünya görüşü, yaratıcılığı bu zeminde açıklayabilmektedir.

0
0
0
s2sdefault

 

ÖZET

 Öğretmen sorunlarının Türkiye’nin genel sorunlarından ayrı bir biçimde ele alınarak kavranması pek mümkün görünmemektedir.  Sorunları sosyo-ekonomik yapıdan bağımsız bir biçimde ele almak,  kavram kargaşasına yol açmakta ve pratik bir yarar sağlamamaktadır. Ulusal devletin hedef alındığı günümüz koşullarında eğitimde büyük bir tasfiye yaşanmaktadır. Yabancı dille eğitim, eğitimin ulusalcı niteliklerinden arındırılması, vatansızlığın kutsanması, öğretmenlik mesleğinin taşeronlaştırılması; eğitim yönetiminin yerelleşme adı altında cemaat, mezhep, etnik vb. odaklara devredilmesi girişimi Türkiye’nin ulusal devlet yapısına zarar vermektedir. Öğretim Birliği Yasası,  öğrenciler arasında duygu ve düşünce birliği (vatan sevgisi, vatandaşlık bilinci, Atatürk devrimlerine bağlılık vb.)  sağlayan en önemli Devrim Kanunlarımızdan biridir. Türkiye ulusal eğitim davası Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı,   kendisini vatanına adayan,  milletini özünden çok seven, ülkesi için her tür fedakârlığı yapmaya hazır, laik ve bilimsel düşünceyi esas alan halkçı öğretmenlerle başarıya ulaşabilir. 

 

GİRİŞ

Ulusal Devlet=Ulusal Eğitim

Ulusal devlet varsa, ulusal eğitim de var demektir. Şöyle de ifade edilebilir: Ulusal eğitimsiz bir ulusal devlet düşünülemez.   Her ulusal devlet kendisine uygun bir ulusal eğitim modeli yaratır. Türkiye ulusal eğitim modeli özgündür; taklit, çalıntı, ithal değildir. Kemalist Devrimin eğitim modeli Türkiye gerçekleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Cumhuriyet Devriminin coşkulu yıllarında yapılan eğitim hamlelerini bu özgünlüğe borçluyuz. Özgün model,  insanlığın ulaştığı evrensel bilgi birikiminin üzerine inşa edilir. Nitekim bizde de öyle olmuştur.  Günümüzde eğitim laik, bilimsel, halkçı ve ulusal niteliklerinden arındırılmaktadır.

Başarısızlığı Tetikleyen Etkenler

Türk eğitim sisteminde yaşanan kalite tartışmasında personel ve fiziksel koşulların öne çıkarıldığı gözlenmektedir. Sorun, ifade edildiği gibi,   kalabalık sınıflar, atölye, laboratuar, kütüphane,  spor salonu vb. fiziksel yetersizlikler ile personel sıkıntısı ve programla mı sınırlıdır? Bugün dile getirilen eksiklikler eğitimde kaliteyi olumsuz yönde etkilemekle birlikte,    sorunun ana kaynağı olarak değerlendirilemez.   

0
0
0
s2sdefault