ÖRNEK BAŞVURU DİLEKÇESİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

TRABZON  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA,

 

 

DAVACI                       :    Esincan Ekincioğlu

 

TC. KİMLİK NO           :   11111111111

 

ADRES                           :Resneli Niyazi Bey Fen Lisesi Matematik Öğretmeni                                                                                                                                         

                                         Beşikdüzü/TRABZON

 

DAVACI VEKİLİ            :   (Varsa, Avukat Adı ve Soyadı)

 

DAVALI                         : Beşikdüzü Kaymakamlığı         

                                         

                                        Beşikdüzü/TRABZON

 

DAVANIN KONUSU       : ../.../ 2016 tarih ve ..............   sayılı davalı idare

 

                                          işleminin iptali istemimdir.

 

DAVA KONUSU İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ:  .../..../2016

 

 

         AÇIKLAMA VE YASAL MEVZUAT

 

1.     Resneli Niyazi Bey Fen  Lisesinde Matematik öğretemeni olarak görev yapmaktayım.  Okul müdürü tarafından MEBBİS’e işlenen  “Performans Değerlendirme” puanım, 70’tir (Ek-.....).

 

2.     Ek-3  Formundaki ölçütlere göre yetersiz olarak değerlendirildiğim göstergeler ekte sunulmuştur (Ek-.....).

 

3.     Okul müdürü, Ek-3’te  yer alan 50 göstergeden 15’inden beni yetersiz bulmuştur.

 4.   Okul müdürü, hazırladığım planları öğretim yılı başında onaylamıştır (Ek-.....). Planlarımı eylül ayında onaylayan müdür, öğretim yılı sonunda yaptığı değerlendirmede, planlarda öğrenme ortamlarını ve  öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate almadığım, öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözetmediğim, planları güncellemediğim gerekçesiyle beni “0”  puanla değerlendirmiştir. Planlarımda, müdürün öne sürdüğü eksiklikler bulunmamaktadır.  Müdürün onay verdiği ve eksik olduğu iddiası ile ilgili olarak herhangi bir yazılı ya da sözlü uyarıda bulunmadığı planlardan dolayı bana “0” puan vermesi, hukuka aykırıdır.

 5.     Değerlendirmede, öğrenme ortamlannda güvenliğe ilişkin tedbirleri alır, göstergesi “0” puanla değerlendirlmiştir. Okul müdürü, güvenliğe ilişkin hangi tedbiri almadığım konusuna  açıklık getirememiştir. Pencereden sarkan öğrencilere mi tanık oldu? Derslikte, delici-kesici-yanıcı maddelere mi rastladı? Elektrik kablolarına ıslak elle dokunan mı oldu? Hangisi? Güvenliğe ilişkin tedbir almadığımı öne süren davalı idare, bunları somut olarak tanımlamak durumundadır. Ayrıca görevli olduğum okulda, gerek nöbet yerlerinde, gerekse derslerde öğrenci güvenliğini tehlikeye sokabilecek herhangi bir duruma izin vermedim. Öğretmen nöbet defterinin incelenmesi, konunun aydınlatılması açısından önem taşımaktadır. Çünkü söz konusu defterde, öğrenci güvenliğini tehlikeye attığıma ilişkin hiçbir kayda rastlanmamaktadır. Sınıflarda güvenliği tehlikeye attığım konusu, varsayımdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Okul yönetimi, bu konuyla  ilgili olarak bugüne kadar hiçbir işlem yapmamıştır.

 6.     Değerlendirmede, öğrenme ortamlannı farklı duyulara hitap edecek biçimde düzenler, maddesi de “nadiren”  kutucuğu işaretlenerek “1” puanla değerlendirilmiştir. Öğrenme ortamı konuların içeriğine göre düzenlenir. Öğretim yılı boyunca sadece bir dersimi izleyen okul müdürünün, öğrenme ortamını hangi duyulara hitap etmeden düzenlediğimi saptaması, teknik olarak mümkün görünmemektedir. Bu durum saptanmışsa, öğrenme ortamının, hangi duyulara hitap etmeyecek biçimde düzenlendiği konusuna  açıklık getirilmesi gerekir.    Derslikte akıllı tahta, matematik araç-gereçleri, tablolar yer almaktadır. Bunların bir kısmı görsel, bir kısmı işitsel, bir kısmı dokunulabilir  araç-gereçlerdir.  Öğrenme ortamı, konuların içeriği ve öğrenme ihtiyacının gerektirdiği biçimde düzenlenir. Derslikleri, öğrenme ihtiyacına göre düzenlediğimden dolayı, bu maddenin “1” puanla değerlendirilmesi, özneldir ve iptal nedenidir.

 7. Müdür, Türkçeyi kurallanna uygun akıcı ve anlaşılır biçimde konuşur, maddesini “0”  puanla değerlendirmiştir. Türkçeyi kurallanna uygun, akıcı ve anlaşılır biçimde konuşmanın ölçütü nedir? Müdür, Türkçeyi, kurallarına uygun, akıcı ve anlaşılır biçimde konuşmadığımı nasıl ölçmüştür? Bunu ölçme yeterliğine sahip mi? Öğretmen yetiştirme programlarında  Türkçeye de özel önem verilmektedir.   Öğretmen yetiştiren bir eğitim kurumundan mezun oldum ve tüm sınavları başarıyla verdim.  Okul müdürünün, dil yeterliğimi ölçmesi, tamamen öznel ve gerçeği yansıtmamaktadır.

 8. Değerlendirmede, yönetici ve meslektaşlarımla sağlıklı iletişim kurmadığım, öne sürülmektedir. Bugüne kadar, görevli olduğum okulda herhangi bir yönetici ya da öğretmenle ‘sağlıksız’ iletişim kurmadım. Hiçbir yönetici ya da öğretmenle iletişim sorunu yaşamadım ve bu konuyla ilgili olarak sözlü-yazılı uyarı almadım. Müdür, ölçülmesi mümkün olmayan bir konuda gerçeğe aykırı değerlendirmede bulunmuştur. Bu aynı zamanda ciddi bir suçlamadır. Söz konusu değerlendirmeyle, kişilik haklarım ve mesleki itibarım hedef alınmıştır.

 9. Veliyle sağlıklı iletişim kurar, göstergesi de “1” puanla değerlendirilmiştir. 10., 11. ve 12. sınıfların Matematik derslerine giriyorum. 12/E sınıfının şube rehber öğretmeniyim. Okulda düzenlenen bütün veli toplantılarına katıldım (Ek-....). 12/E sınıfı öğrenci velileriyle yaptığım görüşme tutanakları ektedir (Ek......). Velilerimle, ayrıca, okul yönetiminin belirlediği çizelgeye göre görüşüyorum. Müdürlüğün belirlediği görüşme saatlerinde görev yerimi terk etmedim. Hakkımda velilerimin yaptığı bir şikâyet bulunmamaktadır. Velilere, öğrencilerle ilgili geri bildirimde bulunuyorum (Ek.............). Bu değerlendirme de, diğerleri gibi, gerçeklerle çelişmektedir.

 10.             Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirler, maddesi de aleyhimde yorumlanmıştır. Okul müdürü, ders denetimini önceden haber vererek yapmamış, işlenecek konular hakkında bilgi almamıştır.  Alanı Matematik olmayan, o gün işlenen Trigonometrik fonksiyonlar konusundan habersiz  ve  hazırlıksız olduğu  düşünülen okul müdürünün, bu maddeyi değerlendirebilmesi, mümkün görünmemektedir. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerininin  belirlenebilmesi için hazır bulunuşluk düzeyinin ne olduğu ya da ne olması gerektiğinin bilinmesi, zorunludur. Müdürün, alanı itibariyle bunu bilebilmesi olasılık dışıdır. 

 11.             Öğrenme sürecinde öğrencilerin önceki bilgileri ile bağlantılar kurar, maddesi de tam puanla değerlendirilmemiştir. Okul müdürü, Trigonometrik fonksiyonlar konusunun işlendiği 2. saatte dersimi izledi. İlk derste başladığımız konuya, 2. saatte de devam ettik. Derse, girişte, işlenecek yeni konuyu, geçmiş bilgilerimizle ilişkilendirirek başlarız. Müdür,  alanı itibariyle, bu konuda değerlendirme yapabilecek durumda değildir. Bu öğretim yılı boyunca, 10., 11. ve 12. sınıflarda toplam ............saat derse girdim. Müdür, sadece 12/B sınıfında, ............  tarihinde  bir dersimi izledi. Bu derste de, Trigonometrik fonksiyonlarla ilgili işlemler yaptık. Doğal olarak,  bu  derste nesnellikten uzak gözlemlerini bir öğretim yılı boyunca bütün sınıflardaki performansım için genellemesi, mevzuata aykırıdır.

 12.             Eğitim-öğretimin kalitesini artırmak için kişi, kurum ve  kuruluşlarla işbirliği yapar, göstergesinden de “0” puanla değerlendirildim. Haftada yaklaşık 30 saat derse giriyorum. Eğitimin kalitesini artırmak amacıyla velilerle yaptığım toplantı ve görüşme tutanaklarını ekte sunuyorum (Ek........).  Kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, kişisel düzeyde değil, kurumsal düzeyde olur. Bu tür ilişkilerin sağlanmasından öğretmen değil, okul yönetimi sorumludur. Okul yönetimi, sorumlu olduğu bir konuda beni ‘suçlu’ olarak görmüştür. Matematik başarısını artırmak için yaptığımız sınıf içi-dışı bilgi yarışmaları ile ilgili belgeleri de ekte sunuyorum (Ek........).  Girdiğim sınıflarda, Matematik başarı düzeyi yüksektir. Bu da kalite ile ilgili bir sorun olmadığını göstermektedir.

 13.                      Görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirir, maddesi, “1” puanla değerlendirilmiştir. Öğretmen olarak yerine getirmem gereken görev ve sorumluluklar mevzuatta tanımlanmıştır: Derse girmek, nöbet tutmak, şube rehber öğretmenliği yaptığım sınıfa danışmanlık yapmak, sınav düzenlemek ve sonuçlarını zamanında E-okula işlemek, toplantılara katılmak vb. Görev ve sorumluluklarımdan hangisini zamanında yerine getirmediğim  konusu, belirsizdir. İzinsiz ve özürsüz devamsızlığım bulunmamaktadır. İdarenin talep ettiği belgeleri zamanında teslim ettim. Bütün toplantılara zamanında katıldım. Görevli olduğum komisyonların çalışmalarını aksatmadım vb. Zamanında yerine getirmediğim görev ve sorumluluğun olması durumunda, tarafıma yazılı-sözlü bildirim yapılması gerekirdi. Bugüne kadar bu konuyla ilgili hiçbir uyarı bile almadım. Bu durumda, değerlendirme gerçekle çelişmektedir.

 14.                     Ölçme değerlendirme sürecini adil ve şeffaf biçimde yürütür, göstergesi de aleyhimde değerlendirlmişir. Görevli olduğum okulda Matematik sınav soruları zümre öğretmenler tarafından hazırlanmakta, müdür onayladıktan sonra ilgili öğretmen tarafından değerlendirilmektedir. Öğretim yılı boyunca yaptığımız sınavların sorularına ait dereeceli puanlama anahtarlarının tamamı mevcuttur ve arşivde saklanmaktadır. Sınavlar değerlendirildikten sonra, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılmış ve olası hataların önüne geçilmiştir. Herhangi bir sınıfta rastgele birkaç öğrenciye bile sorulduğunda bu konu rahatlıkla aydınlatılabilir. O hâlde, değerlendirme sürecinde adil ve şeffaf olmayan nedir? Okul müdürünün, somut bir kanıt ya da gözleme dayanmadan, öznel bir değerlendirme yaptığı açıktır.

 15.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 10. maddesinde (Değişik: 12/5/1982 - 2670/3 md.) amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları şöyle tanımlanmaktadır: “Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır”.  

 16.                     Okul müdürü, performans değerlendirme yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esasları gözeterek  kullanmamış, hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmamıştır.

 17.                  İdare, önleyici ve yol gösterici rehberlik yerine, düşük puan vermek suretiyle, cezalandırma yolunu tercih etmiştir. Oysa,  MEB Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği’ne göre denetim ve rehberlik faaliyetleri, “Yol gösterici ve önleyici rehberliği öne çıkararak düzeltmeyi, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi esas almalıdır” (Madde-3/b).

 18.                  Öğretim yılı süresince, olumsuz değerlendirilen konuların hiçbiri hakkında tarafıma yazılı ya da sözlü bir uyarıda bulunulmaması, öğretim yılı başında müdürlükçe onaylanarak uygun görülen iş ve işlemlerin öğretim yılı sonunda aleyhimde yorumlanması, alanı itibariyle okul performansımı değerlendirme yeterliği olmayan okul müdürünün yaptığı değerlendirmenin hukuka aykırı olduğu düşünülmektedir.

 

HUKUKİ SEBEP: T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 10. maddesi.  

 

 

HUKUKİ DELİLLER: Resneli Niyazi Bey Fen Lisesi Müdürlüğünün ../.../.2016 tarih ve ....................  sayılı ''Performans Değerlendirme'' konulu yazısı, Beşikdüzü İlçe Millî Eğitim  Müdürlüğünün ..../...../2016 tarih ve ........ sayılı ''Performans Değerlendirme”' konulu yazısı, “Performans Değerlendirme Formu Ek-3”.

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izahına çalıştığım ve mahkemenin re'sen gözeteceği sair hususlar nedeni ile;

 

1.     Resneli Niyazi Bey Fen Lisesi Müdürlüğünün ..../..../2016  tarih ve ............ sayılı işleminin İPTALİNE,

2.     Tüm yargılama harç ve masraflarının, vekâlet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesi hususunda gereğini arz ederim. ..../...../2016                                                                                             

                                                                              Esincan  Ekincioğlu

                                                                                        (Davacı)             

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

0
0
0
s2sdefault